ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie ReNew You  haar diensten verleent. De opdrachtgever en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan ReNew You heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met ReNew You zijn gemaakt, degene die gehouden is  tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van ReNew You.

1.3 ReNew You : ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 68777809 levert ReNew You  diensten op het gebied van coaching, behandelingen, readingen, trainingen en workshops.

1.4  De opdrachten, diensten en workshops/trainingen worden gegeven in de praktijkruimte van ReNew You of op locatie in overleg. ReNew You biedt een aantal van haar diensten ook online aan.

1.5 Derden: in voorkomende gevallen kan ReNew You  haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. ReNew You  kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.6 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de dienst, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met ReNew You .

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten en werkzaamheden met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Door gebruik te maken van de aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met ReNew You stemt de opdrachtgever, dan wel cliënt in met deze Algemene Voorwaarden.

2.5 ReNew You  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van ReNew You zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan ReNew You  is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt ReNew You  zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door ReNew You  te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht ReNew You  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht/dienst/workshop wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door ReNew You , dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door ReNew You  uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan ReNew You , conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door ReNew You  een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal ReNew You  de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 ReNew You  zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat ReNew You  niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van ReNew You  hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. ReNew You  is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.
Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt ReNew You  zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met ReNew You  overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan ReNew You  verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van ReNew You . Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die ReNew You  nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als ReNew You  daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan ReNew You  op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van ReNew You .

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van ReNew You  staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door ReNew You  voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van ReNew You  en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door ReNew You  steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij dit anders is overeengekomen. Ter keuze van ReNew You  kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan ReNew You  over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door ReNew You  worden opgeschort, dit zonder dat ReNew You dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is ReNew You  in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan ReNew You  of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door ReNew You  te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is ReNew You  gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door ReNew You  plaatsvinden. Voor deze regeling worden extra kosten in rekening gebracht.  Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is ReNew You  gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

9.7 Wanneer de betaling voor een dienst of workshop/training voor aanvang niet is ontvangen, behoudt ReNew You zich het recht voor om deze afspraak op te schorten naar een later tijdstip.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Niet verschijnen zonder bericht Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen
voorafgaand
A B C D E F
10.1 Coaching/behandeling 100 % 100 % 50 % 50% 0 % 0 %
10.2 Workshop/training 100 % 100 % 100 % 50% 0 % 0 %
10.3 Presentatie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0%

 10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan ReNew You  toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de
volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop/training die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.2

Vb.2: een cliënt annuleert  3 of 5 werkdagen voor de afspraak. De annuleringskosten bedragen 50% van het tarief, mits er direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt en deze binnen maximaal 14 dagen zal plaatsvinden.  Zie cel C/ 10.2 en cel D/10.1

10.2  Bij een schriftelijke annulering t/m 1 werkdag voorafgaand aan de afspraak bij trajecten (meerdere sessies) behoudt ReNew You zich het recht voor om de geplande sessie mee te tellen alszijnde ‘gevolgd’. Dit betekent dat de sessie in mindering wordt gebracht en het traject daarmee wordt ingekort.  Bij een schriftelijke annulering t/m 3 of 5 werkdagen voorafgaand aan de afspraak, dient de nieuwe afspraak  binnen maximaal 7  dagen plaats te vinden, mits de agenda van ReNew You dit toelaat.

10.3  Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak van de opdrachtgever kan resulteren in een kortere behandeling in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt dan aangehouden. Restitutie of vermindering van het bedrag voor deze afspraak is dan niet mogelijk.
Bij het uitlopen van de opdracht in tijd,  behoudt ReNew You zich het recht voor deze in rekening te brengen.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van het soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachings- en behandelingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft ReNew You  desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 ReNew You  mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. ReNew You  houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 ReNew You  en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens ReNew You  geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is ReNew You  nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op ReNew You rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

13.3  Indien de ervaring van de cliënt niet overeenkomt met de verwachting die deze had, is dit geen reden voor restitutie van betalingen. Na afloop van een opdracht kan de cliënt of opdrachtgever geen claims indienen.

De trainingen/workshops, opdrachten of de dienstverlening van ReNew You kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische behandelingen. Deelname hieraan is altijd vrijwillig en geheel voor eigen risico.
ReNew You zal dan ook nooit adviseren een behandeling van de arts of specialist te stoppen. Daarnaast blijft de opdrachtgever, dan wel cliënt ten allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen welzijn en medische status. Ga bij medische klachten altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose. Pas nooit de medicatie aan zonder overleg met huisarts of specialist.
ReNew You is erkend alternatief therapeut, voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en is aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door ReNew You  voor de uitvoering van de opdracht/dienstverlening zijn en blijven het eigendom van ReNew You . Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van ReNew You . Op alle door ReNew You  ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 ReNew You  is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever danwel cliënt  is bekend geworden. ReNew You  houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 ReNew You  behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop/training of dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop/training of dienst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de workshop/training of dienst aan ReNew You .

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Chat openen
1
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋
Kan ik je helpen?